Európska únia: Zákaz jednorazových plastov nadobudne účinnosť

Dňa 2. júla 2021 nadobudla účinnosť v Európskej únii (EÚ) smernica o plastoch na jedno použitie.Smernica zakazuje určité jednorazové plasty, pre ktoré sú dostupné alternatívy.„Plastový výrobok na jedno použitie“ je definovaný ako výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je koncipovaný, navrhnutý alebo uvedený na trh na viacnásobné použitie na rovnaký účel.Európska komisia zverejnila usmernenia vrátane príkladov toho, čo možno považovať za plastový výrobok na jedno použitie.(Smernica čl. 12.)

V prípade ostatných jednorazových plastových predmetov musia členské štáty EÚ obmedziť ich používanie prostredníctvom vnútroštátnych opatrení na zníženie spotreby, samostatného cieľa recyklácie plastových fliaš, požiadaviek na dizajn plastových fliaš a povinných etikiet plastových výrobkov na informovanie spotrebiteľov.Smernica navyše rozširuje zodpovednosť výrobcov, čo znamená, že výrobcovia budú musieť pokryť náklady na vyčistenie odpadového hospodárstva, zhromažďovanie údajov a zvyšovanie povedomia o určitých výrobkoch.Členské štáty EÚ musia opatrenia implementovať do 3. júla 2021, s výnimkou požiadaviek na dizajn výrobkov pre fľaše, ktoré budú platiť od 3. júla 2024. (čl. 17.)

Smernica implementuje plastovú stratégiu EÚ a jej cieľom je „podporiť prechod [EÚ] na ​​obehové hospodárstvo.(Čl. 1.)

Obsah smernice o plastoch na jedno použitie
Zákazy trhu
Smernica zakazuje sprístupnenie týchto jednorazových plastov na trhu EÚ:
❋ vatové tyčinky
❋ príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky)
❋ taniere
❋ slamky
❋ miešadlá nápojov
❋ tyče na pripevnenie a na podopretie balónov
❋ nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu
❋ nápojové obaly z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok
❋ poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich vrchnákov a viečok
❋ výrobky vyrobené z oxo-degradovateľných plastov.(Článok 5 v spojení s prílohou, časť B.)

Národné opatrenia na zníženie spotreby
Členské štáty EÚ musia prijať opatrenia na zníženie spotreby niektorých plastov na jedno použitie, pre ktoré neexistuje alternatíva.Členské štáty sú povinné predložiť opis opatrení Európskej komisii a sprístupniť ho verejnosti.Takéto opatrenia môžu zahŕňať stanovenie vnútroštátnych cieľov zníženia emisií, poskytovanie opätovne použiteľných alternatív na mieste predaja spotrebiteľom alebo účtovanie peňazí za plastové výrobky na jedno použitie.Členské štáty EÚ musia do roku 2026 dosiahnuť „ambiciózne a trvalé zníženie“ spotreby týchto jednorazových plastov, „čo povedie k podstatnému zvráteniu rastúcej spotreby“. Pokrok v spotrebe a znižovaní sa musí monitorovať a oznamovať Európskej komisii.(Čl. 4.)

Ciele separovaného zberu a požiadavky na dizajn plastových fliaš
Do roku 2025 sa musí recyklovať 77 % plastových fliaš uvedených na trh.Do roku 2029 sa musí recyklovať množstvo rovnajúce sa 90 %.Okrem toho budú implementované požiadavky na dizajn plastových fliaš: do roku 2025 musia PET fľaše obsahovať pri výrobe minimálne 25 % recyklovaného plastu.Toto číslo sa do roku 2030 zvýši na 30 % pre všetky fľaše.(Čl. 6 ods. 5; čl. 9.)

Označovanie
Hygienické vložky (vložky), tampóny a aplikátory tampónov, vlhčené obrúsky, tabakové výrobky s filtrom a poháre na pitie musia mať na obale alebo na samotnom výrobku označenie „nápadné, dobre čitateľné a nezmazateľné“.Označenie musí spotrebiteľov informovať o vhodných možnostiach nakladania s produktom alebo o spôsoboch likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť, ako aj o prítomnosti plastov vo výrobku a negatívnom vplyve odpadu.(Čl. 7 ods. 1 v spojení s prílohou, časť D.)

Rozšírená zodpovednosť výrobcu
Výrobcovia musia pokryť náklady na opatrenia na zvýšenie povedomia, zber odpadu, čistenie odpadkov a zhromažďovanie údajov a podávanie správ v súvislosti s týmito výrobkami:
❋ nádoby na potraviny
❋ balíčky a obaly vyrobené z pružného materiálu
❋ nádoby na nápoje s objemom až 3 litre
❋ poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok
❋ ľahké plastové tašky
❋ tabakové výrobky s filtrami
❋ vlhčené obrúsky
❋ balóny (čl. 8 ods. 2, 3 v spojení s prílohou, časť E.)
V súvislosti s vlhčenými obrúskami a balónikmi však nesmú byť hradené žiadne náklady na zber odpadu.

Zvyšovanie povedomia
Smernica požaduje, aby členské štáty EÚ podnecovali k zodpovednému správaniu spotrebiteľov a informovali spotrebiteľov o opakovane použiteľných alternatívach, ako aj o vplyvoch odpadu a iného nevhodného nakladania s odpadom na životné prostredie a kanalizačnú sieť.(Čl. 10.)

news

zdrojová adresa URL:https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-07-18/european-union-ban-on-single-use-plastics-takes-effect/


Čas odoslania: 21. september 2021